Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМБІКОРМ, ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса) якого 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько Михайлівка, вул.Центральна, буд.1, далі Товариство повідомляє:

1. Річні загальні збори акціонерів  відбудуться 07 квітня 2022 року о 12.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, буд.1,  адмінбудівля, кімн.214.

2. Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 11-30 години до 11-50, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.                                                

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складено станом на 24 годину 01 квітня 2022 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку  денного):

1)     Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

2)     Обрання  секретаря загальних зборів.

3)     Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

4)     Звіт наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5)     Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

 Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

      6)   Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.

      7)     Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

      8)     Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

      5. Відповідно  до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, повязаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, буд.1,  адмінбудівля, кімн.214, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного директор Товариства Мартиновська  Д.В.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобовязане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.   Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів  товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.   

 

6. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних  зборів: prat-kombikorm.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.

 

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ Комбікорм (тис.грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

Попередній

Усього активів                                                                                      

33097,5

33157,4

Основні засоби  (за залишковою вартістю)                                                                                   

24446,5

24446,5

Запаси                                                                              

2331,1

2484,2

Сумарна дебіторська заборгованість                                   

4460,5

4314,9

Грошові кошти та їх еквіваленти                                                

85,6

50,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4248,3)

(4489,2)

Власний капітал                                                                                     

6084,3

5843,4

Статутний капітал                                                                                

3297,0

3297,0

Довгострокові зобовязання                                                                

-

-

Поточні зобовязання                                                                          

27013,2

27314,0

Чистий прибуток (збиток)                                                                  

240,9

76,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                           

329700

329700

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,7307

0,2317

                                                             

             8. Перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складено на 18.02.202

Загальна кількість акцій 329700 шт

Кількість голосуючих акцій- 278382 шт

                                                 

                                    Виконавчий орган ПрАТ Комбікорм

 

Проекти рішень на річні  загальні збори акціонерів  ПрАТ  КОМБІКОРМ

Питання порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

               1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Лаврик О.І., Голомутько В.М.

               1.2 Затвердити наступний склад лічильної комісії: Лаврик О.І.- голова лічильної комісії, Голомутько В.М. -  член лічильної комісії.

               1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного річних загальних  зборів акціонерів  ПрАТ  Комбікорм повноваження лічильної комісії скасовуються.

2.  Питання порядку денного: Обрання  секретаря загальних зборів.

            Проект рішення:

2.1.Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

3. Питання порядку денного Затвердження порядку голосування , регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція один голос без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства;

3.2. Голосування проводити  з використанням  бюлетенів для голосування;

- підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;

- лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.

3.3. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній  формі.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються  підписом голови  наглядової ради та печаткою підприємства.         

  4. Питання порядку денного: Звіт наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради  Товариства  у звітному періоді визнати задовільною.

5. Питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021  рік прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу  Товариства  у звітному періоді визнати задовільною.

6. Питання порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

6.1. Звіт ревізійної комісії ПрАТ Комбікорм про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021  рік прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021  рік.

7. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ Комбікорм за 2021 рік.

8. Питання порядку денного:  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

Проект рішення:

8.1.  Визначити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2021  році, на   розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

 

 

Наглядова рада  ПрАТ КОМБІКОРМ