Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

06.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

директор

 

 

 

Мартиновська Д.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            52410, Дніпропетровська обл., село Сурсько-Михайлiвка Солонянського района, вулиця Центральна, буд. 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            00686747

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (05669) 3-01-42, (05669) 3-01-42

6. Адреса електронної пошти:

            info@prat-kombikorm.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

06.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.04.2021

припинено повноваження

Голова ревізійної комісії

Скляр Михайло Ігоревич

 

0

Зміст інформації:

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Скляр Михайло Ігоревич, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi члена ревізійної комісії  з 12.04.2018 року по 22.10.2018 року, а голови ревізійної комісії з 22.10.2018 року по 06.04.2021 року

06.04.2021

припинено повноваження

член ревізійної комісії

Коваленко Сергій Сергійович

 

0

Зміст інформації:

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року припинено повноваження члена ревiзiйної комсiї Коваленко Сергія Сергійовича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 11.04.2019 року по 06.04.2021 року

06.04.2021

припинено повноваження

член ревізійної комісії

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

 

0

Зміст інформації:

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року припинено повноваження члена ревiзiйної комсiї Салахетдiнової Тетяни Абрарiвни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 12.04.2018 року по 06.04.2021 року

06.04.2021

набуто повноважень

член ревізійної комісії

Скляр Михайло Ігоревич

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї Скляр Михайло Iгорович, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова ревізійної комісії. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.

06.04.2021

набуто повноважень

член ревізійної комісії

Коваленко Сергій Сергійович

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї Коваленко Сергій Сергійович, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.

06.04.2021

набуто повноважень

член ревізійної комісії

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.

06.04.2021

обрано

Голова ревізійної комісії

Скляр Михайло Ігоревич

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол засiдання №б/н вiд 06.04.2021 року), обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 06.04.2021 року, Скляр Михайло Ігоревич обраний  на посаду голови ревiзiйної комiсiї, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова ревізійної комісії. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.