Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

05.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

директор

 

 

 

Мартиновська Д.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            52410, Дніпропетровська обл., село Сурсько-Михайлiвка Солонянського района, вулиця Центральна, буд. 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00686747

5. Міжміський код та телефон, факс

            (05669) 3-01-42, (05669) 3-01-42

6. Адреса електронної пошти

            info@prat-kombikorm.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

05.08.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.08.2020

припинено повноваження

головний бухгалтер

Свистун Надія Адамівна

 

0

Зміст інформації:

05.08.2020 року припинено повноваження головного бухгалтера - Свистун Надії Адамівни (наказ №67  вiд 05.08.2020 року). Рiшення прийнято на пiдставi заяви головного бухгалтера вiд 20.07.2020 року - про звiльнення її з роботи за згодою сторiн.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 05.03.2007 року.

05.08.2020

набуто повноважень

головний бухгалтер

Шрам Альона Ігорівна

 

0

Зміст інформації:

З 06.08.2020 року призначено на посаду головного бухгалтера (наказ № 68 вiд 05.08.2020 року) Шрам Альону  Ігорівну , дата народження 04.06.1983р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.Строк на який призначено-безстроково.Особа не надала iнформацiю щодо попереднiх посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.