Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Мартиновська Д.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            52410, Дніпропетровська обл., село Сурсько-Михайлiвка Солонянського района, вулиця  Центральна, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00686747

5. Міжміський код та телефон, факс

            05669 3 0142, 05669 3 0142

6. Адреса електронної пошти

            info@prat-kombikorm.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

07.04.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2020

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Мартиновська Лідія Григорівна

 

7,784

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, припинено повноваження  голови наглядової ради Мартиновської Лідії Григорівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, відповідно до вимог статуту.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7840 відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 року по 07.04.2020 року.

07.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бушмакіна Олена Іванівна

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, припинено повноваження члена наглядової ради ради Бушмакіної Олени  Іванівни, як представника  акціонера ТОВ "Панорама" код за  ЄДРПОУ 30664180, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, відповідно до вимог статуту.

Товариство володiє часткою у статутному капiталi емiтента 75,2775 вiдсоткiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 року по 07.04.2020 року.

 

07.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Носенко Вікторія Василівна

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, припинено повноваження члена наглядової ради ради Носенко Вікторії  Василівни, як представника  акціонера ТОВ "Панорама" код за  ЄДРПОУ 30664180, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, відповідно до вимог статуту.

Товариство володiє часткою у статутному капiталi емiтента 75,2775 вiдсоткiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 19.04.2017 року по 07.04.2020 року.

 

07.04.2020

набуто повноважень

Член наглядової ради

Мартиновська Лідія Григорівна

 

7,784

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, обрана на посаду члена наглядової ради Мартиновська Лідія Григорівна, з термiном перебування на посадi 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7840 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емітентом - голова наглядової ради. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

07.04.2020

набуто повноважень

Член наглядової ради

Бушмакіна Олена Іванівна

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, обрана на посаду члена наглядової ради Бушмакіна Олена Іванівна, як представник акціонера ТОВ "Панорама" код за  ЄДРПОУ 30664180. Товариство володiє часткою у статутному капiталi емiтента 75,2775 вiдсоткiв. . Термiн перебування на посадi члена наглядової ради 3 роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емітентом - член наглядової ради.Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

07.04.2020

набуто повноважень

Член наглядової ради

Носенко Вікторія Василівна

 

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 07.04.2020 року, обрана на посаду члена наглядової ради Носенко Вікторія Василівна, як представник акціонера ТОВ "Панорама" код за  ЄДРПОУ 30664180. Товариство володiє часткою у статутному капiталi емiтента 75,2775 вiдсоткiв.Термiн перебування на посадi члена наглядової ради 3  роки, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емітентом - член наглядової ради.Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

07.04.2020

обрано

Голова наглядової ради

Мартиновська Лідія Григорівна

 

7,784

Зміст інформації:

За рішенням наглядової ради (протокол засідання №б/н від 07.04.2020 року), обраної річними загальними зборами, які відбулись 07.04.2020 року,  Мартиновська Лідія Григорівна обрана на посаду голови наглядової ради, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7840 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.