Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

21.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 42

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Мартиновська Д.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            52410 село Сурсько-Михайлiвка, вулиця  Центральна, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00686747

5. Міжміський код та телефон, факс

            05669 3 01 42, 05669 3 01 42

6. Адреса електронної пошти

            info@prat-kombikorm.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

21.10.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.10.2019

набуто повноважень

Директор

Мартиновська Дар'я  Валеріївна

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання №б/н вiд 21.10.2019 року) у зв'язку з закiнченням 23.10.2019 року повноважень Мартиновської Дар'ї Валеріївни на посадi директора ПрАТ "Комбiкорм", прийнято рiшення про продовження   її  перебування на посадi директора шляхом укладення з нею  вiд особи Товариства Контракту найму та оплати працi директора Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм" з термiном перебування на посадi з 23.10.2019 року по 23.10.2022  року включно. Протягом останнього  року  посадова особа перебувала на посадi директора Товариства. Посадова особа не надала інформації щодо посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.