Титульний аркуш

 

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

директор

 

 

 

Мартиновська Дар'я Валерiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00686747

4. Місцезнаходження: 52410, Україна, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42, (05669) 3-01-42 (056) 370-32-13

6. Адреса електронної пошти: info@prat-kombikorm.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2019, Затвердити Рiчний звiт ПрАТ "Комбiкорм" за 2018  рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

24.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


 

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Рiчна iнформацiя емiтента була затверджена Наглядовою радою емiтента  15 лютого 2019 року, але в зв'язку з тим, що змiни до Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв  вступили в дiю 07.03.2019 року, була ще  винесена на розгляд загальних зборiв та затверджена ними  11 квiтня 2019 року.

Пояснення стосуються iнформацiї, що не розкрита у вiдповiдних формах рiчного звiту, зазначених у Змiстi. Рiчна iнформацiя включає наступнi пункти змiсту: 1; 9; 10.1; 10.2; 10.3; 11; 12; 16; 17.1; 20; 24.1; 24.2; 24.3;24.6; 29; 32; 35. Всi iншi пункти Змiсту не розкритi у Звiтi у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, в частинi, яка передбачає склад рiчної iнформацiї для приватних акцiонерних товариств.

Крiм того  не  розкритi у Звiтi:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах -  емiтент не бере участь в iнших юридичних особах;

- iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента -  емiтент не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;

- iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- у звiтному перiодi  не було змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї;

- iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (облiгацiї, похiднi цiннi папери) -емiтент не випускав iншi цiннi папери;

- iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом-емiтент не купупав власнi акцiї;

- iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-емiтент не випускав iншi цiннi папери;

- iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв- на кiнець звiтного перiоду не має жодних обмежень  щодо обiгу цiнних паперiв емiтента;

- iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi  -на кiнець звiтного перiоду не має жодних обмежень  щодо обiгу цiнних паперiв емiтента i права голосу по акцiям нiкому не передавались;

- iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi- у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались тому що загальнi збори 12.04.2018 року не приймали такого рiшення;

- iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- в емiтента не має iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори;

- iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом- в емiтента не має iнформацiї про  такi  договори;

- судовi справи емiтента- в звiтному перiодi  судових справ з участю емiтента не вiдкривалось;

- штрафнi санкцiї емiтента- в звiтному перiодi штрафнi санкцiї  емiтенту не нараховувались.

 

 


 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АОО №526704

3. Дата проведення державної реєстрації

            06.09.1998

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            3297000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            52.10 - Складське господарство

            01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

            10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ

2) МФО банку

            380805

3) Поточний рахунок

            26004219765

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В ПрАТ"Комбiкорм"   в 2018 роцi  були змiни у складi виконавчого органа : 22.10.2018 року звiльнився  за власним бажанням  директор Мартиновський Вiктор Павлович, а з 23.10.2018 г  була призначена  Наглядовою радою директором  Мартиновська Дар'я Валерiївна. Iнших змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 27. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. Рiчний фонд оплати працi за 2018 рiк -  1653,0  (тис. грн.) - Розмiр оплати працi у звiтному 2018 роцi проти аналогiчного перiоду 2017 року збiльшився на    82,0 ( тис.грн.) Кадрової програми товариство немає.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами . Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, якi разом iз емiтентом становлять єдину групу суб'єктiв господарювання, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та/або органiзацiйної залежностi, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена вiдповiдно до П(С)БУ. Основнi засоби вiдображенi в облiку за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться згiдно бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишилися незмiнними протягом всього року. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi протягом охопленого перевiркою перiоду, була незмiнною та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана полiтика достатньо висвiтлює форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Визнання i оцiнка активiв, зобовязань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйснена вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (статндартами) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №25 . При складаннi фiнансової звiтностi товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип грошового вимiрника. Нематерiальнi активи включають авторськi i сумiжнi права, та вiдображенi в облiку за первiсною вартiстю . Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

В звiтному 2018 роцi основним напрямком дiяльностi нашого пiдприємства було надання послуг зi зберiгання рослинницької продукцiї (зернових i олiйних культур) для сiльськогосподарських товаровиробникiв Солонянського району та iнших районiв Днiпропетровської областi.

 

Однак звiтний 2018 рiк виявився менш сприятливим, нiж попереднiй. За результатами господарської дiяльностi 2018 р. отримано збиток в сумi 664,0 тис. грн.

 

За 2018 рiк отримано валовi доходи:

 

- вiд реалiзацiї послуг елеватора - 2748,0 тис. грн. проти минулого року - 4444,0 тис. грн.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi п'ять рокiв Товариством:

- в 2014 роцi придбано основних засобiв на суму 576 тис. грн., списано на суму 35.0 тис.грн..

- в 2015 роцi придбано основних засобiв на суму 30 тис. грн.,вiдчужень не вiдбувалось.

- в 2016 роцi придбано основних засобiв на суму  0 тис. грн., списано на суму 23 тис. грн.

- в 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 17 тис.грн.,вiдчужено на загальну суму 123 тис.грн.

- в 2018 роцi придбано основних засобiв на суму   220,0 тис.грн., вiдчужено на загальну суму 54 тис.грн.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент володiє нерухомим майном  та обладнанням, правочини щодо якого у звiтному перiодi не укладались.На пiприємствi постiйно проводиться  робота по належному утриманню активiв.Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства iстотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- погiршенням стану земельних ресурсiв;

- забруднення та виснаження земельних та водних ресурсiв.

Пiдприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на полiтичне та економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть пiдприємства можуть опинитися пiд загрозою вiд законодавчих та економiчних обмежень, якi спричиненi несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

За оцiнками фахiвцiв емiтента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в:

1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї;

2) вiдмовi вiд зайвих витрат;

3) змiнi цiнової полiтики;

4) управлiннi дебiторською заборгованiстю та iнш.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На 01.01.2019 року вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента на 2019 рiк вирiшуватиметься черговими загальними зборами акцiонерiв.

В майбутньому на дiяльнiсть товариства можуть вплинути наступнi фактори:

-змiна податкового законодавства;

-змiна законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств на ринку цiнних паперiв;

-девальвацiя нацiональної валюти;

-стабiлiзацiя фiнансового стану замовникiв;

-фiнансування сiльгосптоваровиробникiв за рахунок бюджету.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки.

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi. До стратегiчних пiдприємств не вiдноситься.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Одноосiбний виконавчий орган

Директор

Мартиновська Дар'я Валерiївна

Наглядова рада

3 члена Наглядової ради

 

Мартиновська Лiдiя  Григорiвна  -голова наглядової ради

Бушмакiна Олена  Iванiвна  -член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василiвна  -член наглядової ради

 

Ревiзiйна комiсiя

2 члена  ревiзiйної комiсiї

Скляр Михайло Iгорович- голова ревiзiйної комiсiї

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна- член ревiзiйної  комiсiї

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мартиновська Дар'я Валерiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Попередня посада - голова ревiзiйної комiсiїї емiтента.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.10.2018, обрано 1 рiк

9) Опис

            Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - директора товариства Мартиновського Вiктора Павловича  22.10.2018 року (Протокол засiдання №б/н вiд 22.10.2018 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.12.2006 року.

Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про призначення на посаду директора Товариства Мартиновську Дар'ю Валерiївну  з 23.10.2018 року (Протокол засiдання №б/н вiд 22.10.2018 року), за її згодою. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв - голова ревiзiйної комiсiїї емiтента. Термiн на який призначена посадова особа - один рiк.Загальний стаж 12 рокiв.

 

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Свистун Надiя Адамiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            середньо-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ЗАТ "Комбiкорм", код за ЄДРПОУ 00686747, головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            05.03.2007, обрано необмежений

9) Опис

            Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства для головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi головного бухгалтера емiтента. Впродовж звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб на посадi головного бухгалтера не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом.

 

1) Посада

            голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мартиновська Лiдiя Григорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Голова наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiн у складi наглядової ради не було. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 19.04.2017 року, обрана членом наглядової ради емiтента. За рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2017 року, обраної рiчними загальними зборами 19.04.2017 року, обрана головою наглядової ради емiтента. Акцiонер.

 

1) Посада

            член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Носенко Вiкторiя Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1972

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Член наглядової ради емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi наглядової ради не було. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 19.04.2017 року,  обрана членом наглядової ради емiтента Носенко Вiкторiя Василiвна, як представник акцiонера ТОВ "Панорама".Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.

 

1) Посада

            член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бушмакiна Олена Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Член наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiн у складi наглядової ради не було. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 19.04.2017 року,переобрана членом наглядової ради емiтента, як представник акцiонера ТОВ "Панорама"

 

1) Посада

            голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Скляр Михайло Iгорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1968

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            1

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.10.2018, обрано до 12.04.2021 року

9) Опис

                 Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2018 року, обрано членом ревiзiйної комiсiї Мартиновську Дар'ю Валерiївну. За рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 12.04.2018 року, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 12.04.2018 року, Мартиновська  Дар'я  Валерiївна обрана головою ревiзiйної комiсiї.

     22.10.2018 року припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Мартиновської Дар'ї Валерiївни за власним бажанням вiдповiдно до положення про ревiзiйну комiсiю(протокол Наглядової ради вiд 22.10.2018 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 12.04.2018 року по 22.10.2018 року

     За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2018 року, Скляр Михайла Iгоревича  було обрано членом ревiзiйної комiсiї. За рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 22.10.2018 року, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 12.04.2018 року, Скляр Михайло Iгоревич  був обраний  головою ревiзiйної комiсiї.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.

 

1) Посада

            член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            12.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2018 року, обрано членом ревiзiйної комiсiї.

 


 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

директор

Мартиновська Дар'я Валерiївна

 

0

0

0

0

головний бухгалтер

Свистун Надiя Адамiвна

 

0

0

0

0

голова наглядової ради

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

 

25 664

7,784

25 664

0

член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василiвна

 

0

0

0

0

член наглядової ради

Бушмакiна Олена Iванiвна

 

0

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Скляр Михайло Iгорович

 

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

 

0

0

0

0

Усього

25 664

7,784

25 664

0

 


 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ"Панорама"

30664180

52071, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, селище Дослiдне, Наукова,1

75,2775

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

37 фiзичних осiб

24,7225

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента ПрАТ "Комбiкорм":

- збiльшення вантажообiгу зернових та олiйних культур;

- розширення клiєнтської бази;

- заполучення iнвестицiй для розширення виду дiяльностi - переробцi зернових та олiйних культур.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Iнформацiя про розвиток емiтента ПрАТ "Комбiкорм":

- недосконала аграрна полiтика держави та фiскальної служби;

- безпричиннi валютнi скачки;

- безмiрнi пiдвищення цiн на енергоносiї.;

- висока вартiсть запозичень;

- рiст цiн на сировину, матерiали та запаснi частини.

Цi фактори достеменно позначились на формуваннi наших тарифiв на послуги та закупiвельнi цiни на зерно та олiйнi культури.Це призвело до рiзкого падiння обсягiв основного виробництва - надання послуг, зниження продаж зернових та олiйних культур на протязi п'яти рокiв.

Складське господарство сьогоднi переживає дуже непростий час. Вiдбуваються пошуки нових нестандартних рiшень, незвичайних пiдходiв у сферi заготовцi зерна та олiйних культур, комунiкацiй в роботi з контрагентами та пошук надiйного партнерства в цьому бiзнесi. До цього стимулює iснуюча ситуацiя.  Мiж наявними поблизу зерносховищами росте конкуренцiя. В стремлiннi досягти успiху в органiзацiї цього процесу працює i наше пiдприємство.

В зв'язку з вище сказаним, капiтального iнвестування в складське господарство - елеватор на протязi останнiх п'яти рокiв не вiдбувалось, окрiм iнвестицiй, якi направлялись в основному на полiпшення та ремонт iснуючої матерiально-технiчної бази - щорiчної пiдготовки бази до прийому зерна та олiйних культур нового врожаю. Та незважаючи на труднощi, з року в рiк розширюється спiвпраця з крупними трейдерами, проводиться модернiзацiя навантажувально-розвантажувальної технiки, складських примiщень.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.   

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики ПрАТ "Комбiкорм" щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не аналiзувало схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "Комбiкорм"  не має власного Кодекса корпоративного управлiння.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

ПрАТ "Комбiкорм" користується Принципами корпоративного управлiння, якi затвердженi  рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 № 955 та знаходяться на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством  вимоги

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний"   не вiдхиляється вiд Принципiв корпоративного управлiння  та застосовує всi його положення.

 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

12.04.2018

Кворум зборів

83,52

Опис

Рiчнi загальнi збори скликанi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актiв Товариства. Дату проведення зборiв було визначено наглядовою радою.Наглядова рада пiдготувала та винесла на розгляд зборiв проекти рiшень з питань порядку денного.

Порядок денний:

1.Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв та припинення її повноважень.

2.Обрання  голови  та  секретаря загальних зборiв.

3.Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборiв, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.

4.Звiт наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

5.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

 Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

6.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзiйної комiсiї.

7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

8. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi.       9. Обрання  ревiзiйної комiсiї  Товариства.

10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами  ревiзiйної комiсiї.

Пiдготовленi наглядовою радою Проекти рiшень з питань порядку денного були поставленi на голосування та прийнятi наступнi рiшення:

1. Питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв та припинення її повноважень.Прийнятерiшення:

1.1. Обрати до складу лiчильної комiсiї: Лаврик О.I., Голомутько В.М.

1.2 Затвердити наступний склад лiчильної комiсiї: Лаврик О.I.- голова лiчильної комiсiї, Голомутько В.М.

 -  член лiчильної комiсiї.

 1.3. Пiсля розгляду всiх питань порядку денного рiчних загальних  зборiв акцiонерiв  ПрАТ  <Комбiкорм> повноваження лiчильної комiсiї скасовуються.

2.Питання порядку денного: Обрання  голови  та  секретаря загальних зборiв.Прийняте рiшення:

2.1. Обрати   головою  загальних зборiв  Носенко В.В.

2.2.      Обрати секретарем загальних зборiв Салахетдiнову Т.А.

3. Питання порядку денного: Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборiв, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.

Прийняте рiшення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здiйснюється за принципом - <одна голосуюча акцiя - один голос> без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства крiм 9 питання  порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування.

3.2. Голосування проводити з використання бюлетенiв для голосування;  крiм 9 питання  порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування.

- пiдрахунок голосiв, починаючи з другого питання порядку денного зборiв, здiйснює лiчильна комiсiя;

- лiчильна комiсiя вiдображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколi, який доводиться до вiдома акцiонерiв.

3.3. Голосування по 9  питанню порядку денного здiйснювати бюлетенем для кумулятивного голосування.

3.4. Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в уснiй  формi.

3.5 Бюлетенi для голосування засвiдчуються  пiдписом голови  наглядової ради та печаткою пiдприємства.

4. Питання порядку денного: Звiт наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийнятерiшення:

4.1. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради  Товариства  у звiтному перiодi визнати задовiльною

5. Питання порядку денного: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Прийнятерiшення:

5.1. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу  Товариства  у звiтному перiодi визнати задовiльною.

 

6. Питання порядку денного: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017  рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзiйної комiсiї .Прийняте рiшення:

6.1. Звiт ревiзiйної комiсiї ПрАТ <Комбiкорм> про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017  рiк прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.

7. Питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

Прийняте рiшення: 7.1. Затвердити Рiчний звiт ПрАТ <Комбiкорм> за 2017 рiк.

8. Питання порядку денного: Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi.Прийняте рiшення:

8.1. Визначити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством у 2017 роцi: прибуток, отриманий по результатам господарської дiяльностi  розподiлити таким чином:

- сформувати резервний капiтал  Товариства у  сумi   97,0  тис. грн.

Рiшення з 1 по 8 питання включно порядку денного приймалось простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Голосування проводилось бюлетенями  для голосування. За проекти рiшень з 1 по 8 питання проголосувало 100 % голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та володiють голосуючими акцiями.

9. Питання порядку денного: Обрання  ревiзiйної комiсiї  Товариства. Голосування з цього питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування.

Учасники зборiв отримали бюлетень для кумулятивного голосування з наступними кандидатурами:

 СалахетдiноваТетяна Абрарiвна, Мартиновська  Дар'я   Валерiївна, Скляр Михайло Iгорович

Прийняте рiшення:

 9.1. Обрано Ревiзiйну комiсiю ПрАТ <Комбiкорм> у складi: Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна, Мартиновська  Дар'я   Валерiївна, Скляр Михайло Iгорович, термiном на три роки вiдповiдно до вимог статуту.

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснює свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеного  з ним  вiд особи Товариства.

10. Питання порядку денного Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами  ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення:

10.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом  ревiзiйної комiсiї  Товариства.

10.2. Обрати уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з  членами ревiзiйної комiсiї  Товариства - директора Товариства Мартиновського Вiктора Павловича

Рiшення з 10  питання  порядку денного приймалось простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Голосування проводилось  бюлетенями  для голосування). За проект рiшення проголосувало 100 % голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та володiють голосуючими акцiями.

 

Голова загальних зборiв (пiдпис)           Носенко В.В.

Секретар загальних зборiв (пiдпис)       Салахетдiнова Т.А.

 

       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

На останнiх загальних зборах реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

По всiм питанням порядку денного останнiх чергових загальних зборiв голосування проводилось бюлетенями для голосування.

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Всi позачерговi загальнi збори були проведенi

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

2

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

голова наглядової ради

 

X

Опис:

 

Носенко вiкторiя Василiвна

член наглядової ради

 

X

Опис:

 

Бушмакiна Олена Iванiвна

член наглядової ради

 

X

Опис:

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Вiдсутнi будь-яких вимоги до членiв наглядової ради, викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства.

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства3

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В звiтному 2018 роцi  Наглядова рада проводила  засiдання ,  зв'язанi з пiдготовкою  рiчних зборiв. На цих засiданнях були прийнятi такi рiшення:

Лютий-квiтень 2018р-засiдання по пiдготовцi рiчних зборiв за 2017 рiк. Прийнятi рiшення:

1.         Про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комбiкорм".

2.         Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв.

3.         Про проект  порядку  денного загальних зборiв

4.         Про затвердження тексту офiцiйного повiдомлення.

5.         Про проекти рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комбiкорм", призначених на 12.04.2018  року.

6.         Про надання реєстрацiйнiй комiсiї повноважень, щодо здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi по першому питаннi порядку денного рiчних загальних зборiв ПрАТ "Комбiкорм".

7.         Про включення пропозицiй, щодо кандидатiв до складу органiв Товариства, для розгляду рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм", призначеними на 12 квiтня 2018 року.

8.         Про затвердження остаточного порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ

"Комбiкорм", призначених на 12.04.2018 року

9.         Затвердження форми i тексту бюлетенiв  для  голосування на чергових рiчних загальних зборах  акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм", призначених  на  12.04.2018 року.

10.       Заслуховувала звiти виконавчого органу про результати поточної господарської дiяльностi у  звiтному перiодi.

 

Жовтень 2018р- засiдання про припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї,  звiльнення директора та  обрання нового директора.Прийнятi рiшення:

1) 22.10.2018 року припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Мартиновської Дар'ї Валерiївни за власним бажанням вiдповiдно до положення про ревiзiйну комiсiю(протокол Наглядової ради вiд 22.10.2018 року);

2) Про припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - директора товариства Мартиновського Вiктора Павловича 22.10.2018 року (Протокол засiдання №б/н вiд 22.10.2018 року). Рiшення прийнято на пiдставi заяви директора вiд 09.10.2018 року - Про звiльнення його з роботи за власним бажанням та розiрвання дiючого Контракту найму та оплати директора вiд 01.01.2018 року.

3)Про призначення на посаду директора Товариства Мартиновську Дар'ю Валерiївну з 23.10.2018 року (Протокол засiдання №б/н вiд 22.10.2018 року), за її згодою.. Термiн на який призначена посадова особа - один рiк.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор -Мартиновська Дар'я Валерiївна

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження  поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх (залежних) пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами.

- укладання господарських угод (крiм угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100`000.00 (сто  тисяч) гривень.

- за попереднiм письмовим узгодженням Наглядової ради товариства укладення зовнiшньоекономiчних угод, кредитних договорiв (угод) та договорiв позики, угод про вiдчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенцiї;

- встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

- встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

- затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;

- вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв;

- здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти;

- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства, його фiлiй i представництв, застосовує до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;

- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

- складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання;

- контролює дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;

- одноособово розподiляє функцiї мiж посадовими особами та iншими працiвниками Товариства;

- на пiдставi рiшень загальних зборiв Товариства видає накази про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- призначає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв при обов`язковому узгодженнi Наглядовою радою Товариства;

- укладає контракти з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;

- органiзовує  ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

- затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку, контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства;

- укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;

- приймає рiшення про вiдрядження, виключаючи закордоннi дiловi поїздки;

- органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- виконує iншi функцiї, що випливають зi Статуту та органiзацiйної структури Товариства;

- органiзовує ведення та зберiгання наказiв та розпоряджень;

- органiзує прийом, реєстрацiю та розгляд звернень та скарг акцiонерiв;

- визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства, розробляє перелiк iнформацiї, порядок та способи надання її акцiонерам;

- надає на затвердження загальним зборам  рiчний звiт та баланс Товариства;

- проводить перевiрку достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв.

 

Опис

Виконавчий орган Товариства є одноосiбним. Повноваження одноосiбного виконавчого органу здiйснює Директор Товариства.

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В Товариствi вiдсутнi: Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

Iншi керiвнi органи емiтента не приймали рiшень про затвердження зовнiшнього аудитора.

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

Ревiзор проводила перевiрку фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та зробила висновки для їх наступного затвердження рiчними зборами. Протягом останнього року товариство не отримувало платнi послуги консультантiв у сферi корпоративного управлiння та фiнансового менеджменту.

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

30664180

75,2775

2

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

2163110227

7,784

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

329 700

0

На  загальних зборах ПрАТ "Комбiкорм" можуть бути присутнiми всi акцiонери(представники акцiонерiв), а в голосуваннi приймають участь акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента не має.

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Директор призначається  наглядовою радою Товариства шляхом укладання  контракту,  термiном згiдно цього  контракту, але не менш, нiж на один рiк.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, термiном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,  присутнiх на загальних зборах Товариства, кiлькiстю не менш нiж 3 (три) особи.

 Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голусування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на 3 (три) роки.

Винагороди посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення не передбаченi i не виплачувались.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом i законом, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними установами i органiзацiями, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження  поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх (залежних) пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами..

- за попереднiм письмовим узгодженням наглядової ради Товариства укладення  господарських ,зовнiшньоекономiчних договорiв,  угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна , основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження порядку денного загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;

- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- обрання (призначення) i вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв та звiльнення з посади Директора; обрання особи ,яка тимчасово здiйснюватиме   його   повноваження ;

- визначення умов працi Директора шляхом укладання з ним контракту вiд iменi Товариства;

- узгодження призначень керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборiв;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв згiдно закону;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань, визначення розмiру внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надання директору повноважень щодо участi в установчих зборах цих товариств та пiдписання установчих документiв;

- здiйснення iнших дiй контролю за дiяльнiстю директора Товариства.

- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;

 - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- прийняття рiшень про залучення кредитних коштiв банкiв для фiнансування господарської

дiяльностi Товариства;

- надання згоди на укладення зовнiшньоекономiчних договорiв,  угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв за ними ревiзiйної комiсiї Товариства;

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться ревiзiйною 

комiсiєю;

- аналiз дiй директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної,  технiчної  та  цiнової  полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;

- заслуховування iнформацiйних доповiдей директора  про дiяльнiсть Товариства;

- органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають повноваження:

- проводити плановi i позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, службовi розслiдування.

- отримувати вiд органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на ревiзiйну комiсiю функцiй. Вся iнформацiя та документацiя має надаватись на протязi одного дня з дати подання вiдповiдної письмової вимоги;

- отримувати особистi уснi i письмовi пояснення працiвникiв i посадових (службових) осiб Товариства, стосовно правопорушень, виявлених в результатi перевiрки;

- оглядати примiщення, в яких зберiгаються грошовi та/або матерiальнi цiнностi, що належать Товариству, та перевiряти їх стан i фактичну наявнiсть;

- виносити на розгляд зборiв акцiонерiв або наглядової ради питання стосовно дiяльностi органiв, посадових (службових) осiб Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок i розслiдувань порушень i недолiкiв в дiяльностi Товариства та його органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ"

У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

49010, мiсто Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офiс 415

    код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnepr@i.ua   Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi i в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" № 3733.

_____________________________________________________________

 

ЗВIТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМБIКОРМ" за 2018 рiк

 

Акцiонерам та керiвництву

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМБIКОРМ" (надалi по тексту - Товариство)

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку (надалi по тексту - НКЦПФР)

 

 

 

Цей Звiт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 3733), на пiдставi договору №04/04-19 вiд 04 квiтня 2019 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впе-вненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000).

 

 

1.         ОПИС IНФОРМАЦIЇ  З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

 

1.1.  ОПИС ПЕРЕВIРЕНИХ ДОКУМЕНТIВ

         1. Статут Товариства;

   2.   Внутрiшнi положення, що стосуються корпоративного управлiння.

   3. Протоколи загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися у звiтному перiодi;

   4. Документи що пiдтверджують обрання посадових осiб Товариства;

   5. Внутрiшнi положення, регламенти та iнструкцiї;

   6.   Данi щодо реєстру акцiонерiв Товариства.

 

1.2.      ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону Укра-їни "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння  ПРИВАТНО-ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМБIКОРМ"  (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;

 

 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Това-риства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загаль-них зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

-           опис повноважень посадових осiб Товариства.

                                      

1.3.      ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

-  пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Принципiв корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне  управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента,  яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НКЦПФР вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

2.   ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

 

2.1.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне по-дання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiс-тить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування Звiту про корпоративне управлiння Товариства, посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту, достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання.

 

2.2.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi Звiту про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм. Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпо-ративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та при-йнятними для використання їх як основи для нашої думки;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з на-дання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 

3. IНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

 

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на:

- отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи корпора-тивного управлiння: можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю - ревiзору;

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора;

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу:

- наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на ау-диторських доказах, отриманих до дати цього Звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборiв акцiонерiв, внутрiшнi положення що стосуються корпоративного управлiння, регламенти та iнструкцiї, трудовi угоди з посадовими особами, данi щодо реєстру акцiонерiв.

 

3.2.  ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТI, НЕЗАЛЕЖНОСТI ТА IНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено нами вiдповiдно до вимог Мiжнародно-го стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi, є отримання достатньої впевненостi у то-му, що:

- сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог;

- звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту.

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

 

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМБIКОРМ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiоне-рiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повно-важень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам ко-рпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.

 

5. IНША IНФОРМАЦIЯ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40-1 За-кону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi (надалi по тексту - Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

 а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство;

 б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосо-вувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначе-ного в пiдпунктах "а" або "б" пункту1): пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1), воно об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на збора-х рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийня-тих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на Iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевне-ностi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнфор-мацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час вико-нання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iс-нує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

 

                 

Пiдпис аудитора:

Директор

Никифоренко Микола Iванович                                  ___________________

(сертифiкат аудитора  серiя А №04071 вiд 24.12.1999)

 

Дата Звiту з надання впевненостi  - 29.03.2019р.

 

Адреса аудитора: 49000,  м. Днiпро,  проспект Д. Яворницького,  будинок 93, офiс 415.

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

30664180

52071, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, селище Дослiдне, Наукова, 1

248 190

75,2775

248 190

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізи&#