Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

11.04.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

13

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

директор

 

 

 

Мартиновська Дар'я Валерiївна

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМБIКОРМ

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

52410, обл., Днiпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлiвка, вул.Центральна, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00686747

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703213 0563703213

6. Адреса електронної пошти

info@prat-kombikorm.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України (АРIФРУ)
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2019

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Коваленко Сергiй Сергiйович

н/д

0.0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 11.04.2019 року обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї замiсть вибувшого члена Коваленко Сергiй Сергiйович,з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами 12.04.2018 року ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом не обiймала. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх пяти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.