Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
директор       Мартиновський В.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.06.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00686747
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Солонянський, 52410, село Сурсько-Михайлiвка, вул.Ленiна, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05669) 6-41-24 (056) 370-44-21
6. Електронна поштова адреса
info@prat-kombikorm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.06.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 80   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці prat-kombikorm.com.ua в мережі Інтернет 03.06.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Наступнi пояснення стосуються iнформацiї, що не розкрита у вiдповiдних формах рiчного звiту, зазначених у Змiстi.
Рiчна iнформацiя включає наступнi пункти змiсту: 1, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 28, 30. Всi iншi пункти Змiсту не розкритi у Звiтi у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, в частинi, яка передбачає склад рiчної iнформацiї для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, оскiльки емiтент пiдпадає саме пiд такi вимоги, як акцiонерне товариство яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №526704
3. Дата проведення державної реєстрації
06.09.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
3297000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
71
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
52.10 Складське господарство
01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi
н/д н/д
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв заповнення iнформацiї про органи управлiння емiтента акцiонерними товариствами не передбачено.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26004158364400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
н/д
5) МФО банку
н/д
6) поточний рахунок
н/д

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиновський Вiктор Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1958
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Комбiкорм", код ЄДРПОУ 00686747, директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2006 до 31.12.2014 року
9) Опис
Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства для керiвника, статуту товариства та "Положення про виконавчий орган товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Посадова особа здiйснює повноваження керiвника за основним мiсцем роботи. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб, а саме Рiшенням наглядової ради вiд 17.12.2014 року, обраної рiчними загальними зборами 24.04.2014 року, термiн перебування Мартиновського В.П. на посадi директора подовжено по 31.12.2015 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свистун Надiя Адамiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1956
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Комбiкорм", код за ЄДРПОУ 00686747, головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.03.2007 необмежений
9) Опис
Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства для головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi головного бухгалтера емiтента. Впродовж звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб на посадi головного бухгалтера не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиновська Лiдiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2013 1 рiк
9) Опис
Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб товариства, а саме на дату проведення чергових (рiчних) загальних зборiв сплинув термiн повноважень наглядової ради. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2014 року, обрана членом наглядової ради емiтента. За рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2014 року, обраної рiчними загальними зборами 24.04.2014 року, обрана головою наглядової ради емiтента.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30664180
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юридична особа-власник здiйснювала повноваження члена наглядової ради ПрАТ "Комбiкорм", iдентифiкацiйний код 00686747.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2013 1 рiк
9) Опис
Юридична особа-власник здiйснює повноваження та обов'язки члена наглядової ради згiдно вимог статуту та положення "Про Наглядову раду товариства" через свого призначеного представника. Представницькi повноваження члена наглядової ради впродовж всього термiну повноважень наглядової ради здiйснювала спiвробiтник ТОВ "Панорама" - Новицька Ольга Iванiвна, на пiдставi доручення. Представник не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ТОВ "Панорама", як члена наглядової ради. За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, Товариство обране членом наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2013 1 рiк
9) Опис
Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, обрано членом ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довжик Ольга Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2013 1 рiк
9) Опис
Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рiк. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, обрано членом ревiзiйної комiсiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Климовська Тетяна Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.04.2013 1 рiк
9) Опис
Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме на дату проведення рiчних загальних зборiв сплинув термiн повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, обрано членом ревiзiйної комiсiї. За рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2014 року, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 24.04.2014 року, обрана головою ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
директор Мартиновський Вiктор Павлович н/д 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна н/д 0 0 0 0 0 0
голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д 25664 7.7840 25664 0 0 0
член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д 3018 0.9154 3018 0 0 0
член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180 248190 75.2775 248190 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д 0 0 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д 0 0 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д 0 0 0 0 0 0
Усього 276872 83.9769 276872 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180 52071 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський селище Дослiдне вулиця Наукова, 1 248190 75.2775 248190 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
н/д н/д 0 0 0 0 0 0
Усього 248190 75.2775 248190 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 84.4349
Опис Рiчнi загальнi збори скликанi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актiв Товариства. Дату проведення зборiв було визначено наглядовою радою.Наглядова рада пiдготувала та винесла на розгляд зборiв проекти рiшень з питань порядку денного.
Порядок денний: 1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 3. Обрання секретаря загальних зборiв. 4. Звiт наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2013 роцi. 9. Обрання наглядової ради Товариства.
10.Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства.11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та членами ревiзiйної комiсiї.
Пiдготовленi наглядовою радою Проекти рiшень з питань порядку денного були поставленi на голосування та прийнятi наступнi рiшення.
1. Питання порядку денного: Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборiв. Прийняте рiшення: 1.1. Затвердити наступний порядок голосування: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крiм 10 питання порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування. 1.2. Голосування проводити вiдкритим способом картками для голосування, з усiх питань, винесених на голосування, крiм 10 питання порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування. 1.3. Голосування по 10 питанню порядку денного здiйснювати бюлетенем для кумулятивного голосування. 1.4. Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до
доповiдача – до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi.
2. Питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Прийняте рiшення: 2.1. Обрати до складу лiчильної комiсiї: Лаврик О.I., Новицьку О.I. 2.2 Затвердити наступний склад лiчильної комiсiї: Лаврик О.I. - голова лiчильної комiсiї, Новицька О.I. - член лiчильної комiсiї.
3. Питання порядку денного: Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняте рiшення: 3.1. Обрати секретарем загальних зборiв Климовську Т.В.
4. Питання порядку денного: Звiт наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення. 4.1. Звiт наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Комбiкорм» прийняти до уваги. 4.2. Роботу наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною.
5. Питання порядку денного: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Прийняте рiшення: 5.1. Звiт одноосiбного Виконавчого органу – директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк прийняти до уваги. 5.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною.
6. Питання порядку денного: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, щодо фiнансової звiтностi Товариства за
2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: 6.1. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Комбiкорм» про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк прийняти до уваги. 6.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
7. Питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Прийняте рiшення: 7.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПрАТ «Комбiкорм» за 2013 рiк.
8. Питання порядку денного: Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за
пiдсумками роботи у 2013 роцi. Прийняте рiшення: 8.1. Визначити порядок покриття збиткiв, отриманих товариством у 2013 роцi, за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
9. Питання порядку денного: Обрання наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: 9.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Комбiкорм» у складi юридичної особи акцiонера та двох фiзичних осiб акцiонерiв а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Панорама»; Мартиновська Лiдiя Григорiвна; Мележик Людмила Михайлiвна, термiном вiдповiдно до вимог статуту Товариства. 9.2. Членам наглядової ради – фiзичним особам, здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному вiд особи Товариства з кожним iз них. 9.3. Члену наглядової ради – юридичнiй особi, призначити до наглядової ради Товариства свого представника. Порядок здiйснення представником своїх повноважень визначається чинним законодавством та статутом Товариства.
Рiшення з 1 по 9 питання включно порядку денного приймалось простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй.
Голосування проводилось вiдкритим способом (картками для голосування).
10. Питання порядку денного: Обрання Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства.
Голосування з цього питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування. Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що зареєструвались: 278 382 голосiв. Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 758’154 голосiв, що дорiвнює 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. За кандидата Салахетдiнову Т.А. – 278 382 голосiв, що складає 33,3333% вiд загальної кiлькостi голосiв, що брали участь в голосуваннi; За кандидата Довжик О.В. – 278 382 голосiв, що складає 33,3333% вiд загальної кiлькостi голосiв, що брали участь в голосуваннi; За кандидата Климовську Т.В. – 278 382 голосiв, що складає 33,3333% вiд загальної кiлькостi голосiв, що брали участь в голосуваннi. За результатами кумулятивного голосування:
10.1. Обрано Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Комбiкорм» у складi: Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна, Довжик Ольга Володимирiвна, Климовська Тетяна Валерiївна, термiном вiдповiдно до вимог статуту. Членам Ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та цивiльно-правових договорiв, укладених з кожним iз них вiд особи Товариства.
11. Питання порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: 11.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради та членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.2. Обрати уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради – фiзичними особами та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства – директора Товариства Мартиновського Вiктора Павловича.
Рiшення з 11 питання порядку денного приймалось простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Голосування проводилось вiдкритим способом (картками для голосування).
Голова загальних зборiв (пiдпис) Мележик Л.М.
Секретар загальних зборiв (пiдпис) Климовська Т.В.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.06.2010 45/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000071534 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.00 329700 3297000 100
Опис Акцiї емiтента не розмiщенi на фондових бiржах.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 34668 35208 0 0 34668 35208
будівлі та споруди 25279 25279 0 0 25279 25279
машини та обладнання 9243 9798 0 0 9243 9798
транспортні засоби 146 131 0 0 146 131
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 99 100 0 0 99 100
Усього 34767 35308 0 0 34767 35308
Опис Пiдприємство не має обмежень на використання майна. Термiни та умови користування основними засобами здiйснюються вiдповiдно до термiну та умов, передбачених розподiлом основних засобiв за основними групами. Первiсна вартiсть основних засобiв (в тис.грн.) станом на кiнець звiтного перiоду становить 35308. Нарахований знос становить 11785. Дооцiнки основних засобiв не здiйснювалось, тому не має суттєвих змiн у вартостi основних засобiв. Сума нарахованого зносу здiйснювалась вiдповiдно до норм амортизацiї вiдповiдних груп основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1252 3505
Статутний капітал (тис. грн.) 3297 3297
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Методика розрахунку визначена дiючими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 року зi змiнами та доповненнями.
Визначення вартостi чистих активiв здiйснювалось за формулою:
Чистi активи=Необоротнi активи+Оборобнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобовязання-Поточнi зобов'язання-Зобов'язання наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства менше розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 402 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 201 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 27017 X X
Усього зобов'язань X 27620 X X
Опис: Пiдприємство не має: кредитних запозичень, зобов'язань за цiнними паперами, крiм вексельних зобов'язань, зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Пiдприємство має тiльки поточнi податковi зобов'язання. Прострочених податкових зобов'язань немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
05.03.2014 05.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
24.04.2014 25.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.10.2014 20.10.2014 Спростування
24.04.2014 20.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2014 17.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м.Днiпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 164 П 000164 01.10.2013 до 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Акцiонери, депозитарна установа та/або iншi стороннi органiзацiї, якi мають таке право не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): По всiм питанням порядку денного останнiх рiчних загальних зборiв, окрiм десятого питання, голосування проводилось прямим голосування пiдняттям карток. По десятому питанню порядку денного: Обрання Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства - голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть) Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода членам наглядової ради визначається на пiдставi рiшення загальних зборiв та цивiльно-правових договорiв, укладених вiд особи товариства з кожним членом наглядової ради - фiзичною особою.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнi будь-яких вимоги до членiв наглядової ради, викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Рiчними загальними зборами було обрано (переобрано) усiх членiв наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В Товариствi вiдсутнi: Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iншi керiвнi органи емiтента не приймали рiшень про затвердження зовнiшнього аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнших перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства стороннiми компанiями окрiм аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi емiтента в минулому роцi не проводилось.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнансової звiтностi товариства та зробила висновки для їх наступного затвердження рiчними зборами.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучення iнвестицiй протягом наступнихтрьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм" за ЄДРПОУ 00686747
Територія за КОАТУУ 1225087300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників 31
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 52410, Днiпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлiвка, вул.Ленiна, 1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 24412 23523 0
первісна вартість 1011 34767 35308 0
знос 1012 10355 11785 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 144 286 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 24556 23809 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13607 74 0
Виробничі запаси 1101 75 74 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 13532 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1136 1562 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1398

0

0
з бюджетом 1135 13 36 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 461 398 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 408 275 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 408 275 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5787 2718 0
Усього за розділом II 1195 21412 5063 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 45968 28872 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3297 3297 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2779 2779 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 655 655 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3226 5479 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 3505 1252 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 402 402 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7038 6613 0
за розрахунками з бюджетом 1620 478 201 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 187 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 76 68 0
за розрахунками з оплати праці 1630 71 56 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 8 8 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 34390 20272 0
Усього за розділом IІІ 1695 42463 27620 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 45968 28872 0

Примітки немає
Керівник Мартиновський Вiктор Павлович
Головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм" за ЄДРПОУ 00686747
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 19357 11376
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 20637 ) ( 11056 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

320
 збиток 2095 ( 1280 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8 2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1261 ) ( 1036 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 97 ) ( 292 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 2630 ) ( 1006 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 142 18
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 2488 ) ( 1005 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 216 226
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 2704 ) ( 1231 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2704 1231

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 17664 5975
Витрати на оплату праці 2505 2032 1936
Відрахування на соціальні заходи 2510 744 714
Амортизація 2515 1450 608
Інші операційні витрати 2520 105 84
Разом 2550 21995 9317

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 329700 329700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 329700 329700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 8.20 3.73
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 8.20 3.73
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Немає
Керівник Мартиновський Вiктор Павлович
Головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм" за ЄДРПОУ 00686747
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

11202

10157
Повернення податків і зборів 3005 0 20
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 22 3042
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 6004 )

( 5429 )
Праці 3105 ( 1664 ) ( 1620 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 823 ) ( 743 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 977 ) ( 873 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 350 ) ( 96 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 274 ) ( 265 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 30 ) ( 202 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 123 ) ( 3034 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 10 ) ( 17 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1623 1503
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 1895
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 1756 3195
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1756 -1300
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -133 203
Залишок коштів на початок року 3405 408 205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 275 408

Примітки Немає
Керівник Мартиновський Вiктор Павлович
Головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм" за ЄДРПОУ 00686747
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Данi вiдсутнi.
Керівник Мартиновський Вiктор Павлович
Головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм" за ЄДРПОУ 00686747
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3297 0 2779 655 3226 0 0 3505
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3297 0 2779 655 3226 0 0 3505
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2704 0 0 2704
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 451 0 0 451
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 2253 0 0 2253
Залишок на кінець року 4300 3297 0 2779 655 5479 0 0 1252

Примітки Немає
Керівник Мартиновський Вiктор Павлович
Головний бухгалтер Свистун Надiя Адамiвна