Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Мартиновський Вiктор Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
52410, Днiпропетровська область, Солонянський район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Ленiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00686747
5. Міжміський код та телефон, факс
(05668) 6-41-24 (05669) 3-01-42
6. Електронна поштова адреса
info@prat-kombikorm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Повідомлення 80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці prat-kombikorm.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 припинено повноваження голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д
7.3263
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження у зв’язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року.
24.04.2015 припинено повноваження член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д
0.9154
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження у зв’язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року.
24.04.2015 припинено повноваження член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження юридичної особи-власника у зв’язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради. Юридична особа здiйснювала повноваження члена наглядової ради через свого представника Новицьку Ольгу Iванiвну - спiвробiтника товариства, в перiод з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року. Представник товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
24.04.2015 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження у зв’язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року.
24.04.2015 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження у зв’язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року.
24.04.2015 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2015 року, припинено повноваження у зв’язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року.
24.04.2015 обрано член наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д
7.3263
Зміст інформації:
Обрана на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д
0.9154
Зміст інформації:
Обрана на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради юридичну особу-власника за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Юридична особа здiйснюватиме повноваження члена наглядової ради через свого представника Новицьку Ольгу Iванiвну - спiвробiтника товариства. Представник товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична особа - власник впродовж останнiх п'яти рокiв обиралась до складу та здiйснювала повноваження члена наглядової ради емiтента.
24.04.2015 обрано член ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова ревiзiйної комiсiї. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д
7.3263
Зміст інформації:
Обрана на посаду 24.04.2015 року на засiданнi наглядової ради, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2015 обрано голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду 24.04.2015 року на засiданнi ревiзiйної комiсiї, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 24.04.2015 року, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова ревiзiйної комiсiї.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.