Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Мартиновський Вiктор Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.12.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
52410, Днiпропетровська область, Солонянський район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Ленiна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
00686747
5. Міжміський код та телефон, факс
(05669) 6-41-24 (05669) 3-01-42
6. Електронна поштова адреса
info@prat-kombikorm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.12.2014
(дата)
2. Повідомлення 243 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.12.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці prat-kombikorm.com.ua в мережі Інтернет 19.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.12.2014 призначено директор Мартиновський Вiктор Павлович н/д н/д
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про подовження термiну дiї повноважень Мартиновського Вiктора Павловича на посадi директора ПрАТ "Комбiкорм" шляхом укладення Контракту, термiн дiї якого з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття рiшення Наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв - директор ПрАТ "Комбiкорм", iдентифiкацiйний код 00686747.