Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Мартиновський Вiктор Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.10.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
52410, Днiпропетровська область, Солонянський район, село Сурсько-Михайлiвка, Ленiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00686747
5. Міжміський код та телефон, факс
(05669) 6-41-24 (05669) 3-01-42
6. Електронна поштова адреса
info@prat-kombikorm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.10.2014
(дата)
2. Повідомлення 200 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці prat-kombikorm.com.ua в мережі Інтернет 21.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 припинено повноваження голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д н/д
7.3263
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д н/д
0.9154
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Товариство здiйснювало повноваження члена наглядової ради з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року. Загалом здiйснювало членство в наглядовiй радi емiтента впродовж останнiх п'яти рокiв.
24.04.2014 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д н/д
0
Зміст інформації:
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 24.04.2014 року, припинила повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
Товариство обране членом наглядової ради рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв. Юридична особа-власник призначила свого представника в наглядову раду: Новицька Ольга Iванiвна - спiвробiтник товариства. Зазначена особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах - вiдмовила.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д н/д
7.3263
Зміст інформації:
Обрана на посаду рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня
посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д н/д
7.3263
Зміст інформації:
Обрана на посаду 24.04.2014 року на засiданнi наглядової ради, обраної загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д н/д
0.9154
Зміст інформації:
Обрана на посаду рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня
посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - член наглядової ради емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня
посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - голова ревiзiйної комiсiї емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду 24.04.2014 року на засiданнi ревiзiйної комiсiї, обраної загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - голова ревiзiйної комiсiї емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня
посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д н/д
0
Зміст інформації:
Обрана на посаду рiчними загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2014 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня
посада, яку займала особа та така, що пов'язана з емiтентом - член ревiзiйної комiсiї емiтента.Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах.