Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       Мартиновський Вiктор Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
05669, Днiпропетровська обл., Солонянський р-н, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Ленiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00686747
5. Міжміський код та телефон, факс
(05669)6-41-24 (056)370-44-21
6. Електронна поштова адреса
info@prat-kombikorm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Повідомлення н/д Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці prat-kombikorm.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 припинено повноваження голова наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д
7.3263
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д
0.9154
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
Здiйснювало членство в наглядовiй радi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.04.2013 року по 24.04.2014 року.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" 30664180
75.2775
Зміст інформації:
Посадова особа обрана з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв.
Юридична особа-власник призначила свого представника в наглядову раду: Новицька Ольга Iванiвна - спiвробiтник товариства, (зазначена особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна н/д
7.3263
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду голови наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 24.04.2014 року). Попередня посада - голова наглядової ради.
24.04.2014 обрано член наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна н/д
0.9154
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обрана з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Попередня посада - член наглядової ради.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Климовська Тетяна Валерiївна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї (протокол засiдання ревiзiйної комiсiї №б/н вiд 24.04.2014 року. Посадова особа обрана з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Попередня посада - голова ревiзiйної комiсiї емiтента.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обрана з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Попередня посада - член ревiзiйної комiсiї емiтента.
24.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Довжик Ольга Володимирiвна н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обрана з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згiдно до вимог статуту. Попередня посада - член ревiзiйної комiсiї емiтента.